Heves Vármegyei Szakképzési Centrum

SZC logo
 • Intézményeink
 • Hírek
 • Galéria
 • Közérdekű adatok
Széchenyi 2020

Ösztöndíjak


Általános tekintetben

A 2020. január 1-től hatályos új szakképzési törvény (2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről, a továbbiakban: Szkt.), és annak végrehajtási rendelete (12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról, a továbbiakban: Szkr.) a tanulók számára nem csak a képzés szerkezetében, tartalmában és intézményrendszerében, de a tanulói juttatások és ösztöndíjrendszer tekintetében is jelentős változásokat hozott.

 

Ezek a juttatások első alkalommal a 2020/2021-es tanévtől tanulmányaikat megkezdő tanulókra vonatkoznak, azt követően pedig felmenő rendszerben kerülnek bevezetésre (Szkt. 125. § (2) bekezdés).

 

Juttatásokkal kapcsolatos információk:

„(1) A tanuló a Kormány rendeletében meghatározottak szerint ahhoz a szakképző intézményben szervezett szakmai oktatáshoz kapcsolódóan, amelyben ingyenesen vesz részt:

 1. a) – a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás kivételével – ösztöndíjra,
 2. b) az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóanegyszeri pályakezdési juttatásra,
 3. c) rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útjántámogatásra

jogosult.” (Szkt. 59. §)

 

Az ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege.” (Szkr. 170. §)

 • „(1) Az ösztöndíj havonkénti összege:
 1. a) a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka, a szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka,
 2. b) a szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának
 3. ba) nyolc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00–2,99 között van,
 4. bb) huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00–3,99 között van,
 5. bc) negyvenkettő százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van,
 6. bd) ötvenkilenc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van.

(1a) Az ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka, ha a tanuló nem rendelkezik a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel.

(2) Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka.

(3) Az ösztöndíjra – a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével – az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű olyan szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult, amelyre jogszabály alapján ingyenes részvételre jogosult. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást. E bekezdést kell alkalmazni az előkészítő évfolyam és a műhelyiskola tanulójára is.” (Szkr. 171. §)

„ (1) Az egyszeri pályakezdési juttatás egyszeri összege az egyszeri pályakezdési juttatás alapjának

 1. a) százharminchárom százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 2,00–2,99 között van,
 2. b) száznyolcvannégy százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 3,00–3,99 között van,
 3. c) kettőszáznegyvenhárom százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,00–4,49 között van,
 4. d) háromszázkettő százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,49 fölött van.” (Szkr. 172. §)

„ (1) A rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján elnyerhető támogatásra a nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő olyan tanuló pályázhat, aki

 1. a) a pályázat benyújtásakor vagy az azt megelőző öt évben hátrányos helyzetűnek minősül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és
 2. b) a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50 fölött van.

(2) A támogatás havonkénti mértéke, ha a tanuló a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel

 1. a) rendelkezik, a támogatás alapjának
 2. aa) tizenhat százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50–3,99 között van,
 3. ab) huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00–4,49 között van,
 4. ac) harmincnégy százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van,
 5. b) nem rendelkezik, a 171. § (1a) és (2) bekezdése szerinti mértékének a támogatás alapjára vetítve megállapított összege.

(3) A pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon teszi közzé. A támogatásról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal dönt.

(4) A támogatást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal támogatói okirattal biztosítja.

(5) A támogatásra a tanuló az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a (2) bekezdésben meghatározott mértékben jogosult, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel.” (Szkr. 173. §)

 • „Az ösztöndíj, az egyszeri pályakezdési juttatás és a támogatás tanuló részére történő folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap képzési alaprésze terhére a tanuló által a szakképző intézménnyel közölt és a szakképzés információs rendszerében rögzített fizetési számlára történő átutalásra szóló fizetési megbízással gondoskodik.” (Szkr. 174. § (1) bek.)
 • „Az ösztöndíjra és a támogatásra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a regisztrációs és tanulmányi alaprendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj, illetve támogatás a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj, illetve támogatás a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra. Az egyszeri pályakezdési juttatást a szakma megszerzését követően az adott szakmai vizsgaidőszak utolsó napjától számított hatvan napon belül kell átutalni.” (Szkr. 174. § (2) bek.)
 • A rendvédelmi szakképző intézmény tanulója a szakképzési ösztöndíj mellett külön rendvédelmi ösztöndíjra, a honvéd kadét szakképzésben részt vevő vagy honvédségi szakképző intézményben tanuló honvéd kadét ösztöndíjra is jogosult az Szkr. 176-177. §-ban, illetve 177/A. §-ban foglalt feltételek szerint.

A fenti juttatásokra való jogosultság feltételeiről és a juttatások adott tanévi mértékéről részletes információ itt olvasható.

Azon tanulókra, akik 2020. szeptember 1-től 10. vagy annál magasabb évfolyamra járnak (2020. május 31-ét megelőzően létesítettek tanulói jogviszonyt), a korábban hatályos jogszabályok vonatkoznak többek között a tanuló juttatások tekintetében is (Szkr. 125. § (3) bekezdés).

Fentiek értelmében tehát továbbra is jogosultak lehetnek Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra az Szkr. rendelkezéseit figyelembe véve. Erről részletesebb tájékoztató a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján olvasható, illetve az érintett tanulók iskolájukban kapnak tájékoztatást.

Szakképzési ösztöndíj

A szakképzési ösztöndíj minden szakképzésben tanulónak jár, aki az igénybevétel alábbiakban felsorolt feltételeinek megfelel. Az ágazati alapoktatásban a tanulók fix összegű ösztöndíjra jogosultak. A szakirányú oktatásban az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredmények függvényében változik. Az ösztöndíj alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege (ez 2022-ben 100 ezer forint).

Az ösztöndíj mértéke:

Előkészítő évfolyamon:

Képzési forma

Ösztöndíj mértéke

Ösztöndíj mértéke

2022.09.01-től

Nyelvi előkészítő évfolyam; orientációs fejlesztésre irányuló előkészítő évfolyam; dobbantó program

ösztöndíj alapjának 8%-

8.000 Ft

 

Ágazati alapoktatásban:

Intézménytípus

Ösztöndíj mértéke

Ösztöndíj mértéke

2022.09.01-től

Technikum

ösztöndíj alapjának 8%-a

8.000 Ft

Szakképző iskola

ösztöndíj alapjának 16%-a

16.000 Ft

 

Szakirányú oktatásban (technikum, szakképző iskola)

Az előző tanév végi osztályzatok átlaga

Ösztöndíj mértéke

Ösztöndíj mértéke

2022.09.01-től

2,00-2,99

ösztöndíj alapjának 8%-a

8.000 Ft

3,00-3,99

ösztöndíj alapjának 25%-a

25.000 Ft

4,00-4,49

ösztöndíj alapjának 42%-a

42.000 Ft

4,49 fölött

ösztöndíj alapjának 59%-a

59.000 Ft

A szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyból a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítés hiányában

ösztöndíj alapjának 16%-a

16.000 Ft

 

Műhelyiskolában: az ösztöndíj alapjának 8%-a, azaz 8.000 Ft

 

Igénybevétel feltételei:

Nem kell külön igényelni, minden technikumban és szakképző iskolában beiratkozott tanuló megkapja a szakképző intézmény által a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatok alapján, amennyiben a tanuló

 • első – Szakmajegyzék szerinti – szakmáját,
 • nappali rendszerben tanulja,
 • tanulói jogviszonyban áll,
 • tanulói jogviszonya 2020. május 31-ét követően keletkezett, és
 • a szakmai oktatásban ingyenes részvételre jogosult.

Az ösztöndíjra az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a Szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig jogosult a tanuló.

A tanuló nem részesülhet ösztöndíjban:

 • amennyiben évfolyamismétlésre kötelezték, a megismételt évfolyamon;
 • az adott tanév hátralévő részében, amennyiben igazolatlan mulasztásainak száma eléri a 6 foglalkozást;
 • ha szakképzési munkaszerződéssel duális szakmai oktatásban vesz részt,
 • a tanulói jogviszony szünetelése esetén.

További információk:

Az ösztöndíj folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a tanuló által a szakképző intézménnyel közölt és a KRÉTA rendszerben rögzített fizetési számlára történő átutalásra szóló fizetési megbízással gondoskodik.

Az ösztöndíjra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a KRÉTA rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra.

Az ösztöndíj mentes a személyi jövedelemadó alól.

Apáczai ösztöndíjprogram

A szakképző intézmények hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulói számára nyújtott támogatás. A támogatás pályázat útján nyerhető el.

Felhívjuk a pályázók és mentorok figyelmét, hogy az Apáczai ösztöndíjprogram keretében a 2022/2023. tanév II. félévre meghirdetett pályázati időszakot a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a KRÉTA rendszer elektronikus pályázati felületének újranyitásával meghosszabbította.

Az új támogatási időszakra vonatkozóan a pályázatok benyújtásának feltételeiről a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal nive.hu honlapján, az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. ikk.hu honlapon, valamint a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben, a KRÉTA Tudásbázis oldalán közzétett pályázati kiírásban nyújt részletes tájékoztatást.

A pályázat benyújtására nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező, szakképző iskola, technikum, valamint két tanítási nyelvű technikum 9., 10. és 11. évfolyamának tanulói jogosultak.
A rászorultsági helyzet és jó tanulmányi eredmény alapján jogosult tanulók a KRÉTA rendszer elektronikus pályázati felületén meghosszabbított határidőig, 2023. február 28. 20:00 óráig nyújthatják be pályázatukat.

A hátrányos helyzet fennállása a pályázat benyújtásakor vagy az azt megelőző öt évben kiállított határozat alapján, a jó tanulmányi eredmény a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző tanév év végi bizonyítványa alapján igazolható.

A havonta nyújtható tanulói támogatás összege a tanulmányi eredménnyel arányosan meghatározott.

Az anyagi ösztönzés mellett -mentorok bevonásával- tehetséggondozó támogatást is biztosít a projekt a támogatási időszak teljes időtartamában.

Az intézmény által kiállított Mentori támogató nyilatkozatot a pályázathoz csatolni szükséges.

A pályázati lehetőséget az „Ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben – Apáczai ösztöndíjprogram” című, GINOP-6.2.9-VEKOP-20-2021-00001 azonosítószámú kiemelt projekt biztosítja. A pályázat forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a saját,nive.hu honlapján, valamint az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ az ikk.hu honlapon teszi közzé.

További információk

A pályázók és a pályázat benyújtásában közreműködő mentorjelöltek az ösztöndíjprogrammal kapcsolatos kérdéseiket az Apáczai ösztöndíjprogram hivatalos ügyfélszolgálata, az ugyfelszolgalat.apaczai@nive.hu e-mail címen tehetik fel.

(Forrás: ikk.hu)

Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj

A nappali rendszerű honvéd kadét szakmai oktatásban kilencedik-tizenkettedik évfolyamon részt vevő, magyar állampolgársággal rendelkező tanuló Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíjra jogosult.

 

Az ösztöndíj mértéke:

A honvéd kadét ösztöndíj összegét félévente kell megállapítani, a félévet közvetlenül megelőző félévi, illetve év végi minősítés két tizedesjegyre kerekített számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény (a továbbiakban: tanulmányi átlageredmény) alapján. Ha a honvéd kadétnak javítóvizsgát, osztályozó vizsgát vagy pótlóvizsgát kell tennie, a tanulmányi átlageredményt a javítóvizsga, az osztályozó vizsga vagy a pótlóvizsga letételét követően, annak eredménye figyelembevételével a félév első napjáig visszamenőlegesen kell megállapítani.

A honvéd kadét ösztöndíj havonkénti összege

a HKP I. szintjén a kilencedik évfolyam második félévétől kezdődően és a további félévekben

Tanulmányi átlageredmény

Ösztöndíj mértéke 

3,50–3,99

14.000 Ft

4,00–4,49

26.000 Ft

4,49 fölött

40.000 Ft

 

a HKP II. szintjén a kilencedik évfolyam második félévétől kezdődően és a további félévekben

Tanulmányi átlageredmény

Ösztöndíj mértéke 

3,50–3,99

16.000 Ft

4,00–4,49

30.000 Ft

4,49 fölött

46.000 Ft

 

a HKP III. szintjén

 • a 9. évfolyam I. félévében: 10.000 Ft
 • a 9. évfolyam II. félévétől kezdődően és a további félévekben:

Tanulmányi átlageredmény

Ösztöndíj mértéke 

3,50 alatt

10.000 Ft

3,50–3,99

20.000 Ft

4,00–4,49

38.000 Ft

4,49 fölött

58.000 Ft

 

Igénybevétel feltételei:

A Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíjra jogosult, aki a honvéd kadét ösztöndíj kifizetésének félévében

 • részt vesz (HKP I. szintje)
  • a Honvéd Kadét Programhoz (a továbbiakban: HKP) csatlakozott technikumban, annak kilencedik vagy tizedik évfolyamán a honvédelmi nevelést támogató, évi legalább harminchat órában megtartott, iskolai, rendszeres, nem tanórai foglalkozáson, illetve honvédelmi alapismeretek választható közismereti tantárgy tanulásában vagy
  • a HKP-hoz csatlakozott technikumban, annak tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamán honvédelmi alapismeretek választható közismereti tantárgy tanulásában 
 • részt vesz a honvéd kadét szakképzésben (a továbbiakban: HKP II. szintje) vagy
 • honvédségi szakképző intézmény (a továbbiakban: HKP III. szintje) tanulója

Nem illeti meg a tanulót az ösztöndíj a tanulói jogviszony szünetelése esetén.

További információk:

A honvéd kadét ösztöndíjra való jogosultságot nem zárja ki, ha a tanuló egyidejűleg más ösztöndíjban is részesül.

A honvéd kadét ösztöndíjat legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig kell a honvéd kadét fizetési számlájára átutalni. A tanév első félévében a szeptember és október hónapokra járó ösztöndíjat egy összegben, legkésőbb november ötödikéig kell kifizetni. Ha a honvéd kadét tanulói jogviszonya a HKP-hoz csatlakozott szakképző intézményhez október 1-jét követően keletkezik, a honvéd kadét ösztöndíj első alkalommal történő kifizetésének legkésőbb a HKP-hoz csatlakozott szakképző intézmény adatszolgáltatását követő második hónap tizedik napjáig, a beiratkozás napját alapul véve, a tanulói jogviszony HKP-hoz csatlakozott szakképző intézménnyel való létrejöttéig visszamenőlegesen, egyösszegben kell megtörténnie.

(Forrás: ikk.hu)

Egyszeri pályakezdési juttatás

Egyszeri pályakezdési juttatásra jogosult minden sikeres szakmai vizsgát tett tanuló, aki az alább felsorolt feltételeknek megfelel. A pályakezdési juttatás alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege (ez 2022-ben 100 ezer forint).

A pályakezdési juttatás mértéke a szakmai vizsga eredményétől függ. A juttatás szabadon felhasználható.

A szakmai vizsga eredménye

Pályakezdési juttatás mértéke

Pályakezdési juttatás mértéke

2022. szeptember 1-jétől

2

a juttatás alapjának 133%-a

133.000 Ft

3

a juttatás alapjának 184%-a

184.000 Ft

4

a juttatás alapjának 243%-a

243.000 Ft

5

a juttatás alapjának 302%-a

302.000 Ft

 

Igénybevétel feltételei:

Nem kell külön igényelni, minden sikeres szakmai vizsgát tett tanuló megkapja a szakképző intézmény által a KRÉTA rendszerbe feltöltött adatok alapján, amennyiben

 • első – Szakmajegyzék szerinti – szakmáját,
 • nappali rendszerben tanulta,
 • tanulói jogviszonyban állt,
 • tanulói jogviszonya 2020. május 31-ét követően keletkezett, és
 • a szakmai oktatásban ingyenes részvételre volt jogosult.

További információk:

Az egyszeri pályakezdési juttatás folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a tanuló által a szakképző intézménnyel közölt és a KRÉTA rendszerben rögzített fizetési számlára történő átutalásra szóló fizetési megbízással gondoskodik.

Az egyszeri pályakezdési juttatást a szakma megszerzését követő hatvan napon belül kell átutalni.

Az ösztöndíj mentes a személyi jövedelemadó alól.

Rendvédelmi ösztöndíj

A rendvédelmi szakképző intézmény tanulója az általános szakképzési ösztöndíj mellett rendvédelmi ösztöndíjra jogosult az alábbiak szerint.

A rendvédelmi ösztöndíj áll:

 • rendvédelmi alapösztöndíjból,
 • rendvédelmi alapösztöndíj-kiegészítésből és
 • tanulmányi pótlékból.

Az ösztöndíj mértéke:

A rendvédelmi ösztöndíj összegét az egyes rendvédelmi ösztöndíjelemekre megállapított szorzószámok és a rendvédelmi illetményalap (2023-ban 38.650 Ft) szorzataként kell kiszámolni. Tört időszak esetén a rendvédelmi alapösztöndíj, a rendvédelmi alapösztöndíj-kiegészítés és a tanulmányi pótlék összegét időarányosan, az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével kell meghatározni.

Rendvédelmi alapösztöndíj:

 • A rendvédelmi alapösztöndíj havonkénti összege a rendvédelmi illetményalap 200%-a.

Rendvédelmi alapösztöndíj-kiegészítés:

A rendvédelmi alapösztöndíj-kiegészítés a tanuló által - külön megbízás alapján - a rendvédelmi szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladat ellátásáért a feladatellátás időtartamára jár. Osztályonként legfeljebb egy osztálytitkár és legfeljebb három egyéb feladat ellátására vonatkozó megbízatás adható. A rendvédelmi alapösztöndíj-kiegészítés mértéke a rendvédelmi illetményalap:

 • 30%-a osztálytitkári feladatok ellátásáért,
 • 10%-a az egyéb feladatok ellátásáért.

Tanulmányi pótlék:

A tanulmányi pótlék havonkénti összege a rendvédelmi illetményalap:

 • 50%-a, ha az előző félévben kapott osztályzatok átlaga 3,51-4,00 között van,
 • 60%-a, ha az előző félévben kapott osztályzatok átlaga 4,01-4,50 között van,
 • 70%-a, ha az előző félévben kapott osztályzatok átlaga 4,50 fölött van.

A tanulmányi pótlék összegét félévenként kell megállapítani, azt első alkalommal a második félév első napjától kell folyósítani.

Igénybevétel feltételei:

A rendvédelmi ösztöndíjra a tanuló - a tanulói jogviszony szünetelésének időtartama és a hivatásos szolgálati jogviszonya párhuzamos fennállásának időtartama kivételével - a tanulói jogviszony fennállása alatt jogosult.

A rendvédelmi ösztöndíjat a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) munkabér kifizetésére vonatkozó szabályai szerint kell kifizetni.

Az ösztöndíj mentes a személyi jövedelemadó alól.

(Forrás: ikk.hu) • KIM
 • IKK
  Széchenyi 2020

   • SZC logo fehér
   • Heves Vármegyei Szakképzési Centrum

    3300 Eger, Kertész út 128.

   • Telefon: +36 20 777 3491

    E-mail: hmszc@hmszc.hu

    OM azonosító: 203035

    Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001283/2015


   2023Heves Vármegyei Szakképzési Centrum